Tegevused

Projekti “Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel – alade valik ja kaitsemeetmed – ESTMAR” viis ellu Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut koos partneritega.

Projekti rahastasid Norra finantsmehhanism ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekt kestis novembrist 2007 kuni aprillini 2011 ja selle eelarve oli ca 600 000 €.

Projekti eesmärgiks oli kaasa aidata Natura 2000 rakendamisele Eesti merealadel.

Projekti tegevused ja tulemused:

I Uuringud Eesti avamerealadel, selgitamaks välja potentsiaalsed uued Natura 2000 alad

-       Viidi läbi linnustiku, kalastiku, mereimetajate ja merepõhja elustiku uuringud valitud avameremadalikel.

-       Koondati andmed 2007–2010 uuritud avameremadalike kohta ja koostati nende loodusväärtuste võrdlevad hinnangud. Linnustiku osas analüüsiti kokku 18, kalastiku osas 15 ja merepõhja elustiku osas 14 madalikku. Mereimetajate (ehk siis Eesti kontekstis hüljeste) osas tehti järeldused projektis käsitletud madalike olulisuse kohta peamiselt varasemate uuringuandmete põhjal, sest nende liikuvate loomade elupaigakasutuse uurimiseks avameres on ainuvõimalik meetod telemeetria, milleks ESTMAR-i projektis kahjuks vahendeid ette nähtud ei olnud.

-       Valiti välja viis väärtuslikumat avameremadalikku, mille kohta koostati kaitse alla võtmise ettepanekud (sh piiride, kaitserežiimi ja kaitsekorraldusvajaduste määratlemine).

II Kaitsekorralduskavade koostamine kuuele olemasolevale kaitstavale alale Eesti rannikumeres olemasolevate andmete põhjal

 • Koostati kaitsekorralduskavad järgmiste alade mereosadele:
  • Kolga lahe maastikukaitseala ja hoiuala
  • Pakri maastikukaitseala ja hoiuala
  • Vilsandi rahvuspark
  • Kura kurgu hoiuala
  • Kahtla-Kübassaare hoiuala ja Kübassaare maastikukaitseala
  • Väikese väina hoiuala

III Rahvusvaheline kogemuste vahetus ja teavitamine

-       Rahvusvahelised seminarid:

 • „Kogemuste vahetus Balti riikide Natura 2000 merealade kaitsega seotud õiguslikest aspektidest ning 2005–2008 toimunud merealade uuringute tulemuste hindamine” (11.-12.06.2008, Jurmala, Läti)
 • “Mereökosüsteemi kaitse – õppetunnid projektidest Eesti, Läti ja Leedu vetes” (27.-28.10.2009, Sigulda, Läti).
 • „Kogemuste vahetus bioloogilise mitmekesisuse uuringute metoodikast ja Natura 2000 alade valikust Läänemere avamerealadel“ (15.-16.03.2011, Roosta, Eesti)

-       Teabematerjalid huvirühmadele ja laiemale avalikkusele:

 • Voldikud-brošüürid:
  • Projekti tutvustav voldik
  • Avamere elustikku tutvustav brošüür „Avamere elurikkus“ (Balti Keskkonnafoorum, 2011)
  • Projekti kokkuvõte
 • Raamat „Väärtuslikud avameremadalikud Eesti vetes“ (Balti Keskkonnfoorum, 2011);
 • Projekti koduleht internetis www.estmar.purk.ee


Projekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.