Projektist

Projekti “Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel – alade valik ja kaitsemeetmed – ESTMAR” viis ellu Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut koos partneritega.

Projekti rahastasid Norra finantsmehhanism ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekt kestis novembrist 2007 kuni aprillini 2011 ja selle eelarve oli ca 600 000 €.

Projekti eesmärgiks oli kaasa aidata Natura 2000 rakendamisele Eesti merealadel.

Selle eesmärgi saavutamiseks viidi ellu järgmised tegevused:

-       Uuringud Eesti avamerealadel, selgitamaks välja potentsiaalsed uued Natura 2000 alad

  • Linnustiku, kalastiku, mereimetajate ja merepõhja elustiku uuringud valitud avamerealadel;
  • Uuritud alade loodusväärtuste hindamine ja väärtuslikemate alade väljavalimine liitmiseks Natura 2000 võrgustikuga;
  • Potentsiaalsete uute Natura 2000 alade piiride, kaitserežiimi ja kaitsekorraldusvajaduste määratlemine.

-       Kaitsekorralduskavade koostamine kuuele olemasolevale kaitstavale alale Eesti rannikumeres. Nendel aladel uusi uuringuid ei teostatud, vaid kasutati  olemasolevaid andmeid.

-       Dialoog seotud huvirühmadega, sh kalurid, erinevad infrastruktuuri arendajad, liiva ja kruusa kaevandajad, turismioperaatorid, et tagada kõigi osapoolte toetus kavandatavale kaitserežiimile.

-       Rahvusvaheline kogemuste vahetus ja projektitulemuste arutelu

  • kolm rahvusvahelist seminari merealade looduskaitsega seotud teemadel.

-       Informatsiooni jagamine ja teadlikkuse tõstmine:

  • Teabevoldikud projekti ja selle tulemuste kohta;
  • Raamat Eesti vetes asuvatest merekaitsealadest;
  • Projekti koduleht internetis (www.estmar.purk.ee), mis sisaldab informatsiooni projekti, merekaitsealade loodusväärtuste ja neid ähvardavate ohtude ning kavandatava kaitsekorralduse kohta.

Läänemeri

Eesti asub Läänemere ääres, mis on maailma suuruselt teise riimveekoguna ökoloogiliselt unikaalne. Liigirikkuselt jääb Läänemeri ookeanile alla, kuid siit võib leida ainulaadse koosluse, mis sisaldab nii merelisi, riimveelisi kui ka riimveega kohanenud mageveeliike. Liikide vähesuse tõttu on Läänemere ökosüsteem aga väga haavatav – iga liik on süsteemi toimimise seisukohalt oluline ja ka üksiku võtmeliigi kadumine võib rikkuda kogu ökosüsteemi struktuuri.

Läänemere veevahetus ookeaniga on piiratud, kuna toimub vaid kitsaste ja madalate Taani väinade kaudu. Kogu Läänemere vee vahetumiseks kulub keskmiselt 30 aastat.  Seetõttu on Läänemeri väga tundlik inimtegevuse keskkonnamõjudele tema valgalal, mis on koduks umbes 85 miljonile inimesele.

Natura 2000 on Euroopa Liidu (EL) kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Natura-võrgustik koosneb linnualadest, mis moodustatakse EL linnudirektiivi I lisa liikide kaitseks, ning loodusaladest, mis moodustatakse loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide kaitseks. Iga liikmesriigi kohustus on tagada, et Natura alade ja kaitstavate liikide seisund ei halveneks inimtegevuse tõttu.

Eesti Natura võrgustikku kuulub hetkel 66 linnuala ja 509 loodusala  kogupindalaga 1,4 miljonit ha, millest 45% jääb merealadele. Andmete puudumise tõttu on Eesti nagu ka enamus teisi EL liikmesriike määranud vaid üksikud Natura alad avameres. 2008. a peavad kõik EL liikmesriigid esitama Euroopa Komisjonile kas juba valitud merelised Natura alad või tegevuskava selle ülesande täitmiseks.

Projekt “Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel – alade valik ja kaitsemeetmed” aitab andmete kogumise ja kaitsekorralduskavade koostamisega kaasa Natura 2000 võrgustiku täiendamisele ning kaitse tagamisele Eesti merealadel.

Projekti partnerid:

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut (juhtpartner)       www.sea.ee

Balti Keskkonnafoorum – Eesti          www.bef.ee

Riiklik Looduskaitsekeskus    www.lk.ee

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus         www.keskkonnainfo.ee

Eesti Ornitoloogiaühing          www.eoy.ee

Eestimaa Looduse Fond          www.elfond.ee

Balti Keskkonnafoorum – Läti           www.bef.lv

Norra Veeuuringute Instituut (NIVA) www.niva.noProjekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.