Post image for Pressiteade

Pressiteade

MTÜ Balti Keskkonnafoorum
Pressiteade
12.01.2011

Ettepanek Apollo mereala kaitse alla võtmiseks

10. jaanuaril esitas MTÜ Balti Keskkonnafoorum projekti “Natura 2000
rakendamine Eesti merealadel: alade valik ja kaitsemeetmed – ESTMAR”
raames Keskkonnaministeeriumile ettepaneku võtta kaitse alla Apollo
mereala (looduskaitseala piiranguvööndi re˛iimis).

Kavandatava mereala kaitse alla võtmise eesmärk on säilitada Soome lahes,
Hiiumaast kirdes asuva Apollo madaliku unikaalsus ja puutumatus ning
tagada piirkonna mereelustiku ja linnustiku elupaiga terviklikkus. Kaitse
alla võtmiseks esitatud mereala kogupindala on 5189 ha.

Loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldusi on uuritud Norra
finantsmehhanismi ja Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt
rahastatud projekti “Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel: alade valik
ja kaitsemeetmed – ESTMAR” (2007 – 2011) raames. Projekti viib läbi Tartu
Ülikooli Eesti Mereinstituut koos partneritega. Uuringud hõlmasid
linnustiku, kalastiku ja merepõhja elustiku ning elupaikade inventuure,
mis on aluseks mereala looduskaitseliste väärtuste hindamisel.

Looduskaitseala kaitse alla võtmise põhjendus:
1) Viimastel aastatel on järsult suurenenud arendajate huvi merre
rajatavate arendusobjektide vastu (nt meretuulepargid). Seetõttu oleks
Apollo madala piirkonnas vajalik väärtusliku mereelupaiga säilitamiseks
moodustada looduskaitseala.
2) Põhjaelustiku ja -elupaikade uuringutest selgub, et Apollo madala
mereala on Läänemere avaossa ning Hiiumaa lähedusse jäävate Eesti
avamerealade iseloomulik näide. Apollo madalal on esindatud EL
loodusdirektiivi lisas I nimetatud elupaigatüüp ”Karid” (1170) ning leidub
ka elupaigatüüpi ”Liivamadalad” (1110). Võrrelduna teiste sama piirkonna
madalatega on madalale iseloomulik vähene liigiline
mitmekesisus, kuid kõrge karpide biomass. Piirkonna merepõhja elupaigad on
heas seisundis.
3) Linnustiku uuringutest selgub, et Apollo madala merelala, tänu oma
Läänemere avaossa ning Hiiumaa lähedusse jäävatele Eesti avamere alade
iseloomule, on kogu piirkonnas ka ülioluline peatumis-, toitumis- ja
talvitusala aulile (Clangula hyemalis). Auli arvukus täidab rahvusvahelise
tähtsusega linnualade kriteeriume A4 (globaalse tähtsusega kogumid) ja C4
(olulise tähtsusega koondumiskohad Euroopa Liidus) ning ületab
peatumisalade rahvusliku lävendi viiekordselt .
4) Looduskaitselise tähtsusega kalaliikide seisukohalt ei ole Apollo
madalik eriti oluline ala, kuid alal esineb siiski Eesti Punase Raamatu 5.
kategooriasse (määratlemata) kantud liike (merihärg, meripühvel,
merivarblane ja nolgus). Tegu on ka lesta kudealaga.

Täpsema pressiteate koos ala asukoha kaardiga leiate kirja lisast.

Lugupidamisega,

Merle Kuris
Looduskaitse ekspert
MTÜ Balti Keskkonnafoorum
Tel. 6597 029
merle.kuris@bef.eeProjekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.