Post image for Pressiteade

Pressiteade

Ettepanek Neugrundi mereala kaitse alla võtmiseks

26. aprillil esitas MTÜ Balti Keskkonnafoorum projekti “Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel: alade valik ja kaitsemeetmed – ESTMAR” raames Keskkonnaministeeriumile ettepaneku Neugrundi mereala kaitse alla võtmiseks.

Kavandatava mereala kaitse alla võtmise eesmärk on säilitada Soome lahes asuva Neugrundi madaliku unikaalsus ja puutumatus ning tagada piirkonna mereelustiku ja linnustiku elupaiga terviklikkus.

- Põhjaelustiku ja -elupaikade uuringutest selgub, et käesoleva mereala näol on tegemist Eesti jaoks unikaalse piirkonnaga. Neugrundi madalik ja seda ümbritsevad geoloogilised moodustised esindavad Eesti vetes EL loodusdirektiivi lisas I mainitud elupaigatüüpi ”Karid”.

- Neugrundi madal on rahvusvahelise tähtsusega peatumisala auli ja üle-eestilise tähtsusega peatumisala haha jaoks. Mõlema linnuliigi arvukus on viimastel andmetel langemas. Seetõttu on oluline tagada selle peatuspaiga säilimine nende ja ka teiste alal esinevate linnuliikide jaoks. Kokku on Neugrundi madalikul kohatud 20 liiki veelinde, sh viit EL linnudirektiivi I lisa liiki: punakurk-kaur, järvekaur, väikekajakas, jõgitiir ja randtiir.

- Neugrundi puhul on ihtüoloogilisest aspektist vaadeldes tegu ühe kõige mitmekesisema ja väärtuslikuma alaga Eesti meres. Neugrundi madal on oluline toitumisala EL loodusdirektiivi V lisa liigi merisiia jaoks ja elupaigaks veel mitmele Eesti Punase Raamatu kalaliigile (merivarblane, suurtobias, pullukala, nolgus, merihärg, meripühvel) .

- Neugrundi madala moodustab Eesti suurima, 20 km läbimõõduga meteoriidikraatri keskosa kattev settekivimite platoo. Neugrundi puhul on tegu rahvusvahelise tähtsusega unikaalse loodusobjektiga ja maailmamere kõige paremini säilinud meteoriidikraatriga.

Neugrundi madal asub Soome lahes Osmussaare ja Krassi saare vahel. Madala keskpunkt jääb Osmussaarest ca 9 km kirdesse ja lähimast maismaapunktist Põõsaspea neemest ca 11 km põhja suunas.

Neugrundi madal kujutab endast 20-kilomeetrise läbimõõduga kraatri keskosas olevat 5,5-kilomeetrise läbimõõduga ringikujulist paeplatood – keskplatood. Keskplatoo kohal on vett 1–15 m ja seda ümbritseb kaarjalt 20–60 m sügavune ja 200–400 m laiune ringsüvik. Sellest väljapool on 20–50 m kõrgune ja kuni 3 km laiune kristalsetest kivimitest ringvall.

Ettepanek on võtta kaitse alla kraatri keskplatoo ja osaliselt seda ümbritsev kanjon. Moodustatava kaitseala pindala oleks 21,41 km².

Ettepanek põhineb projekti ESTMAR raames toimunud uuringute tulemustel.
ESTMAR projekt, mida rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus, kestab 2007-2011 ja seda viivad ellu Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, MTÜ Balti Keskkonnafoorum, Eesti Ornitoloogiaühing, Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaamet ja Keskonnateabe Keskus; lisaks välispartneritena Balti Keskkonnafoorum-Läti ja Norra Veeuuringute Instituut (NIVA).
Projekti koduleht www.estmar.purk.ee

Lisainformatsioon:

Merle Kuris
Looduskaitse ekspert
MTÜ Balti Keskkonnafoorum
Tel. 6597 029
merle.kuris@bef.eeProjekti rahastavad Norra finantsmehhanismid ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.